EET - elektronická evidence tržeb

08.11.2016 16:00

Evidenci tržeb upravuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb.

EET funguje tak, že podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční správě. Následně je ze systému Finanční správy zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem. Podnikatel poté vystaví účtenku s právě obdrženým kódem zákazníkovi. Prostřednictvím webové aplikace Finanční správy si může zákazník svou účtenku ověřit a stejně tak i podnikatel má možnost si ověřit všechny tržby, které jsou evidovány pod jeho jménem.

Technické řešení jednotlivých transakcí vyžaduje zařízení, které dokáže elektronicky komunikovat přes internet (např. PC, tablet, mobilní telefon, pokladna, pokladní systém) a má připojení na internet v momentě přijetí platby. Výběr vhodného zařízení pro splnění povinnosti odeslat údaje o evidované tržbě je pak na uvážení každého podnikatele s ohledem na charakter jeho podnikatelské činnosti.

Osobou povinnou evidovat tržby je poplatník daně z příjmů fyzických nebo právnických osob, pokud mu plynou evidované tržby. Evidovanou tržbou je platba, která splňuje formální náležitosti a zároveň zakládá rozhodný příjem. Obě podmínky musí být splněny současně.

Formální náležitosti splňuje platba, která je uskutečněna v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou nebo jinou formou, která má charakter obdobný předchozím formám (např. dárkové karty, poukázky na zboží a služby, stravenky, žetony apod.)

Rozhodným příjmem se rozumí příjem z činnosti, která je podnikáním, a to s výjimkou příjmu, který není předmětem daně z příjmu, je ojedinělý, podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, podléhá dani ze samostatného základu daně u právnických osob.

Zjednodušeně se tedy dá říci, že osobou povinnou evidovat tržby je podnikatel, který přijímá platby v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem.

EET bude nabíhat postupně v několika fázích a různých termínech:

1.       fáze (od 1. prosince 2016) – stravovací a ubytovací služby

2.       fáze (od 1. března 2017) – maloobchod a velkoobchod

3.       fáze (od 1. března 2018) – ostatní činnosti, které nejsou v 1.,2. nebo 4. fázi

4.       fáze (od 1. června 2018) – vybraná řemesla a výrobní činnosti